نفس نفس تو سینه ها

کسی زه در، درنمیاد

هوا هوای بی کسی

کسی به این سرنمیاد

خشک شده و بخار شده

تموم اشک شوق عاشقی

حتی با اشک مصنوعی

اما دیگه در نمیاد

دیگه دیگه سرنمیام

 نفس نفس درنمیاد

رسیده تیزی به شاهرگم

دیگه دیگه بند نمیاد