با رفتنت

دریا نالید و در خود غرق شد

کلاغی شد تنم،روانم زرد شد

حس بودن در میخانه ام لبریز گشت

و می اندر می

سرریز شد

خاطراتم با بهمن و تیر دود گشت

و آسایشم بی بال و پر