غفلت کردم 

دور از دود و دم تهران

روز وداع تورا سیر ندیدم

چشم گرداندم که تورا ای مه رخشان ببینم

نشداندر نشداندر نشداندر

دل دود زده‌ام رخسار تورا باز ببینم