من آن نی ام که به جور زمان سر بنهم

دور از رخ یار وز جور  زمان سر ننهم

...