همیشه من نه

امروز

نه

 خیلی ،وقته

نه

بخدا دارم از خودم خسته میشم اما

نمی دونم از کی این قدر بی حوصله شدم