وزش باد

 

شرشر آب،اما دراین میان

 

ظروف فلزی به هم می خوردند

 

صدا ها هستند

 

بوق زدن وگاز دادن ماشین وموتور ها

 

گمانم بر این بود ،این صدا

 

صدای که میشنوم

 

صدای وزش باد بود

 

اما نه، صدای

 

صدای جز

 

پره ها تهویه هوا

 

نبود

 

و

باز هم...