نمی دانم چرا ذهنم خالیست ؛ خالی تر خلاء

 

آیا به اندازه نامم واقعی هستم ؟

آیا به اندازه نامم هستم؟

انسان به مرگ عادت می کند ، از تهی بودن خسته ام.........................