برای بودنم

 نه 

 دلیل نمی خواهم

 برای......

 برای هیچ چیز دلیل نمی خواهم .

 

همیشه

 و همیشه ،ابر ها زیبا اند

 من همیشه مبهوت طراحی تو گشته ام 

 و نخل های این دیار ،،،،،

زمانی که سر

  سوی تو دارم

طراحیت را دوچندان می کنند.