دنیای منم

بوی دنیای من

تا حالا به این جمله فکر کردی

نه کاری با عطر های که اطرافیانمون استفاده می کنند ندارم

اما بو کن

دنیای ما چه بوی میدهد

آیا دل پذیر است؟