برای من باش باران

برای منی که در جستوجوی تو

آواره شدم

برای من باش باران

ببار برایم تا تورا حس کنم

که در وجود خود گم شده ام

برای بودنم ببار باران

ببار تا کوله بار تنهای هایم خیس شود

تا بفهمد باران با من است