نمی دانم در انتظار 

کدامین افق نشسته ام 

خورشید وجودت را

باید در کدامین گوشه بیابم

اینجا دل بس

 سنگین ابری است

دریابم که با تو

من مستم خدایا

دریابم