عمرم در گذر رهگذر  ثانیه ها

لحظه هایم با غم

خدایا مرا ببخش

 خسته ام تنهایم گذار