آسمان

آسمان را سبز خواستم

آبی بود

زندگی راسفید خواستم

سیاه بود

دنیا را زیبا خواستم

زشت بود

گفت

گفت خواسته معقول بفرما

گفتم

مرگ چه رنگی است