قلبی که بشکند با حرف

                             

                              دگر شکستنی نیست با سنگ

                                                      

 اشکی که بریزد بر باد

                              دگر روان نمی شود برسنگ