با دلی آکنده از غم

                    عذر می خواهم زتو

ای زیبای سنگی

                   بر دل من نساز سنگر سنگی

که این دل نباشد

                      ز سنگینی سنگی