گفتن:برو

گفتم:آشیانه ام

گفتن:خانه از آن تو نیست

گفتم:کوله بارم

گفتن:پینه بسته،خالیست

گفتم:دل،دلم را جای گذاشتم

گفتن:دروغ

گفتم:آنجاست

گفتن:آشیانه ای که بر  باد باشد

کوله باری که پینه بسته

دل کجایش جای گیرد

گفتم:مادرم

نگاهش