اه من زمانی بلند می شود  که


کلمه خداحافظی را با تو می گویم


نگذار دلم لحظات ندیدنت را


این طور سوزناک حس کند

 

 


با من بگو ‏‏‏‏‏‏


بگو که همیشه لبخندت بر لب است


مادر به دلم بگو تا بداند


در لحظه ای که گمان می کنم تو نیستی


در جودم ریشه می دوانی وجاویدی


غم هایم را خورشید نور باران خواهد کرد


گر بدانم که لبخندت جاریست