گر میروی برو

خوب میدانم

 هجر تورا

 دیگر وصالی نیست

 شادی برایت

 خواسته ام بود

 از او

 که تو را اینگونه آفرید

 گر میروی

 برو

 این دل دگر

 با هیچ کسی

 نخواهد گریست

 گر میروی

 آرام رو

 تا به دل گویم

 نبودی هرگز

 نه

 آسوده باش

 عشق مرا

 دیگر

 خیالی نیست