برای من ای ساغی یک جام

شراب تلخ آور

تا بدانم هنوز

زندگانیم

شیرین است