گر چه

رنگ پوستم سیاست

ولی به خدا دلم

عاری از گناهست