خدایا خودت می دونی چقدر دلتنگتم

پس کی میرسه روزی

که بشه از این کارتی

که اسم من

روش حک شده

 استفاده کنم