برای من ماه لابه لای

نخل همسایه مان جا

دارد ،ستارگان به

درخت لیمو آویزان اند و

آسمان را آنتن خانه مان

استوار نگه می دارد

و خدا

خود همیشه می داند که

جاه نماز خواهرم چقدر

روحانیست