دنیا به من احمقانه لبخند

زد ودلم دانست

که نمی توانم باور کنم بالاتر

از سیاهی رنگی نیست