آن قدر غرق گناهم که نپرس

آن قدر دور ز خدایم که نپرس

آن قدر رو سیاهم که نپرس

آن قدر قدر برفت

وندانستم قدرش که نپرس

آن قدر بخشید گناهانم که نپرس

آن قدر بیم ز دیدارش داشتم

در رمضان که نپرس

آن قدر ناسپاسم که نپرس