حالم بهم می خورد از این

زندگی 

با تمام بد بیاری هایش


باورم نیست!

خدایا

باورم نیست در این شهر

باران است!

باران است؟

باورم نیست؟

باور نمی کنم باران است

گمان برده بودم

به حال مردم این دیار تاسف خوردن

اشتباهست!

اما باران است