دگر خواهان رسیدن به ماه نیستم

مرا به سمت درخت بلند نبر

نمی خواهم بپرم

زمین را دوست دارم