دگر حتی گرمای این دیار

                                                   برایم لذتی ندارد

                                      دلم هوای بام دنیا را کرده است

                                                 گمان نمی کردم

                                               سرد بودن آینده ام

                                                        این قدر

                                                 لذت بخش گردد.