انگار که زورش میاد

سرازیر بشه

نکنه گمان برده که

شاهرگم بریده شده

نه غرورم