خسته ام از این همه

ریا و تزویر

عشق های بوس بوسکی

تولد های زورکی

آینده های

دیروزکی

خسته ام از این همه

من بی تو ما

شدن های دورغکی

از این همه

نگاه های سر سردکی

بودن های پیامکی