به دنبال یک نامم

می خواهم بر کردم

به اصالت

دروغینم

با هویت

جعلی

خسته ام ز خود بودن

باورهایم