اعتراف میکنم 

آری گم شده ام

در میان لاله های صوفی منش گم شده ام

دگر شک دارم

آری به پارسا بودن وسحر خیزی 

خود شک دارم

دلم خود را میخواهد

نه جهانی که از می گریزم