زنجیر ها را بر من محکمتر کن

                          میترسم وحشی شوم

                             درست شنیده ای

                           کلمات آزارم میدهند