آری مادر

تنهایم

آنقدر تنهایم

که دیگر از بودن ها

هراسم دارم