تو ازدواج کرده ای ومن شده ام تنها

ای یار درون خانه ام بازآ

دریا خواهریش را زیاد برده!

رفته ای؟

موج غم ها آرامش من را

برده