مادرم رهسپار دیار عشق شده و

من رهسپار دیار علم

از این کتاب تا به آن آینه

صدها حاجت است و فراق

 در چین واچین حاجت وفراق

از مشهد من تا بارگاه یار

مادرم ره رفته مرا به یکبار میرود

 و نرفته راه به دست باد سپرده

در این چین واچین علم وعشق

صدها روایت ویاد خواهد ماند

و صدها هم چراغ