خدایا ...........

این جا دلی آکنده از غم در اندیشه توست

این جا منم

خدایا لبخندم را در کدام صحنه جا گذاشته ام

ای خدا ؛ بازیگرت درمانده است.