بوییدن برف را حس می کنم

                                      عجب گرمای لذت بخش سردی دارد که

                                             تا عمق ریه ام را می سوزاند

                                             تمام لایه لایه های سنگ های

                                                  این کوه های پرخراش

                                                تمام دره های عمیق و  لخت

                                                        بوییدن این برف را

                                                         حس می کنند.