خنده ام گرفت

مادر

زمانی که خویش را

در مقابل تو

شاعر دانستم

خنده ام را می بخشی؟