گاهی در ذهن من فقط کوزه ای خالیست

گاه با نقش ونگار وزیبای

 گاهی ساده ی ساده

نمی دانم شاید با افکار جدیدم به کوزه ای عتیقه دست پیدا خواهم کرد ، یا این بار کوزه

من بادبادکی  بیش نیست ..........