دنیای مومی من

گر زندگی در این دنیا

تو گوی گشته سخت

من سنگم

بر سنگ گوی سخت گشته دنیا

زمن سنگ سازند این دنیا را

چنینی فولادی

که دارد

جراتی

زند ساز مخالف

برخواسته من

که گردد؟

نه....

بسازم دنیا را

نرم تر از هر

مومی بر خواسته من

که تا گویم این منم پارسای دلیر

بخواهی زنی ساز مخالف بر من

ای دنیا؟

لاله گون کنم زمین وزمان را

گر دنیا نخواهد

بچرخد بر وفق مردا من

چنانش به حرکت در آورم


این چرخ وفلک را

که گویی هزاران

مادیانش کشند این

آسیاب را


/ 0 نظر / 34 بازدید