قدمت تاریخ

راست گفت شاعر/پیش باران خدا انکار عشق مقدور نیس/دل سنگش باید از مرمر/ اما ای دریغ, مرمرش قدمت تاریخ دارد, ای خدا/یادگاری ها نوشتس بر تنش, از عصر غار/زخم ها را باور کند, این بار باران خدا/

/ 0 نظر / 64 بازدید