مدرک پی اچ دی


من دانشجوی PhD هستم

مکتبم جویای علم است 

حسابم پاک پاک

بهر این وادی سرا

علم می جویم با حیب ددی

یک به یک رنجم زیادت میشود

عصر سرعت، اسب من در پیک این ماجرا

ناگهان خر میشود

دکتری گشتس رویای دراز

غرق در وام و غم افسردگی

یک به یک رد میشود

هوش و حال من

در پی این غمسرا

دکتری را گر نباشد در این وادی نیاز

ای ملک داران

بهر این خر اخوری هست نیاز

اسب ما را میخرند

با بود و نبود مشمشمه

حال خواستید هستیم با یابو سواری

یا که چابکسواری برگزینینم

و رویم بر دیار دیگری


#رنجی_بوده‌_اما_گنجی_خیر

/ 0 نظر / 73 بازدید