.............با من باش ای ذهن

...........................برای بیان درونیاتم و آنچه در ذهن من است

کلمات

                        زنجیر ها را بر من محکمتر کن                           میترسم وحشی شوم                              درست شنیده ای                            کلمات آزارم میدهند
/ 5 نظر / 11 بازدید
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
1 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
6 پست
تیر 90
8 پست
مدرک
1 پست
اسب
1 پست
phd
1 پست
پی_اچ_دی
1 پست
دل
3 پست
بانو
1 پست
لغزش
1 پست
سربه_هوا
1 پست
عشق
17 پست
مادر
6 پست
تنها
1 پست
اشک
2 پست
خدا
22 پست
غم
12 پست
آسمان
5 پست
خسته
2 پست
ترس
2 پست
من
1 پست
قبر
1 پست
سیه
1 پست
هویت
1 پست
آینده
1 پست
غرور
1 پست
برف
1 پست
حس
1 پست
بو
1 پست
باور
9 پست
فکر
9 پست
خدایا
6 پست
کودک
3 پست
پائیز
1 پست
تابوت
2 پست
مردن
1 پست
وقت
1 پست
صدا
7 پست
قدر
1 پست
گل
1 پست
شاعر
1 پست
بخشش
1 پست
نان_بیات
1 پست
نانکم
1 پست
اندیشه
6 پست
روح
5 پست
ابری
5 پست
بلبل
2 پست
آفرینش
4 پست
تازگی_ها
4 پست
آشنا
8 پست
قاب_عکس
3 پست
بازیگر
1 پست
چاپار
1 پست
کوزه
1 پست
عتیقه
1 پست