تهران بی تو

تهران بی تو ارزش بودن ندارد. دنیای بی تو ارزش دیدن ندارد.

ردی میشوند ثانیه ها در این شهر بی تو. اما مدام میخراشند دلم را.

تهران شده یادبود قدمهایم با تو. اما سنگینی این حلقه می آزارد قلمم را.برگرد تهران بی تو شده میعاد گاه مردگان متحرک که قلمهایشان به توهم میچرخد و من ای یار دیرینم. شده ام سرگردان در بیان قنوت نماز ظهر جمعه ام. تو را بخواهم یا تو را بخوانم به میان قنوت ام

/ 0 نظر / 47 بازدید