# ترس

کلمات

                        زنجیر ها را بر من محکمتر کن                           میترسم وحشی شوم                              درست شنیده ای                            کلمات آزارم میدهند
/ 5 نظر / 51 بازدید