دلم تاب ندارد

گاهی سربه هوا میشوی

دلت میلغزد به آسمان

دلم در لغزش دلت تاب ندارد

با من مدارا کن بانو

چشمم به زمین است

آسمان را ول کن

چشم می‌بندند

دهان باز می‌کنند

طوری که نمی بیننت

با من بانو

دنیا عجیب ناسازگار شده است

 

 

 

 

/ 1 نظر / 55 بازدید